Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling van uitzendkrachten

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten die Synergie Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Desguinlei 88-90, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0458.551.563, of één van de met Synergie Belgium NV verbonden of geassocieerde vennootschappen, hierna genoemd “Synergie”, afsluit met een gebruiker van Synergie’s diensten, hierna genoemd “de gebruiker”.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de van kracht zijnde Belgische wetgeving, waaronder de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, de van toepassing zijnde CAO’s van de Nationale Arbeidsraad (waaronder CAO nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid, zoals gewijzigd door  de CAO’s van het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (PC 322), evenals het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken.
 2. De uitzendkrachten van Synergie worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden die voor aanvang van de dienstverlening worden overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de gebruiker en Synergie en die zijn opgesteld overeenkomstig de voormelde wet van 24 juli 1987. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts bindend indien ze schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
  Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele aankoop- of andere voorwaarden van de gebruiker, die niet aan Synergie tegenstelbaar zijn. In geval van tegenstrijdigheden tussen het contract met gebruiker en deze algemene voorwaarden hebben de bepalingen van het contract voorrang op deze algemene voorwaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden - en in het bijzonder artikel 19 - gelden eveneens zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan Synergie en Synergie één of meerdere kandidaten voorstelt aan de gebruiker.
  Deze algemene voorwaarden behouden hun geldigheid niettegenstaande een voorafgaande beëindiging van de overeenkomst en niettegenstaande het verstrijken van de duurtijd ervan, tot het verstrijken van de duur van alle lopende opdrachten en/of het aangaan door de gebruiker van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht en de daarmee in artikel 23 gelijkgestelde situaties.
  De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst brengt geenszins de geldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen in het gedrang. Partijen verbinden zich ertoe al datgene te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk of raadzaam is om de niet-geldige of niet-afdwingbare bepaling en deze overeenkomst van kracht en in werking te houden of zulke bepaling te vervangen door andere bepalingen die economisch gezien substantieel dezelfde werking hebben voor de partijen. De overeenkomst zal tot dan van kracht blijven alsof zulke nietige bepaling nooit zou hebben bestaan voor zover de toepassing van huidige artikel de commerciële doelstelling van de partijen onder deze overeenkomst niet negeert.
 4. Alle geschillen tussen Synergie en de gebruiker zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 5. In het kader van hun contractuele relatie verbinden de partijen zich ertoe zich te houden aan de van kracht zijnde voorschriften die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens ("persoonsgegevens"), zoals die zijn vastgelegd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016, ("Verordening 2016/679") en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals de gerelateerde en daaropvolgende wetteksten.
  In het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker wordt Synergie beschouwd als  verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 van voormelde Verordening. De persoonsgegevens die de gebruiker van Synergie zal ontvangen, zullen enkel gebruikt worden voor het doeleinde van de uitvoering van de overeenkomst tussen Synergie en de gebruiker. Meer bepaald zullen enkel die persoonsgegevens gebruikt worden die noodzakelijk zijn voor het administratieve beheer van de uitzendkrachten. Daarnaast wordt de gebruiker conform voormelde Verordening eveneens beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van uitzendkrachten en van kandidaten in het kader van haar eigen doeleinden en haar eigen wettelijke verplichtingen. De gebruiker zal bij die verwerking de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen conform de voormelde wettelijke privacy-bepalingen.
  Synergie zal enkel de persoonsgegevens doorgeven die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Synergie en de gebruiker. Om deze reden zal Synergie geen medische en/of strafrechtelijke documenten aan de gebruiker doorgeven. De uitwisseling van een nationaal nummer is om die reden evenmin toegestaan.
  De gebruiker zal aan Synergie enkel persoonsgegevens doorgeven in de gevallen dat de gebruiker hiertoe wettelijk gerechtigd is en mits de desbetreffende personen hiervoor voorafgaandelijk hun toestemming hebben gegeven. De gebruiker vrijwaart Synergie tegen elke vordering van derden die het gevolg zijn van een schending door de gebruiker van haar wettelijke vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
  Synergie verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig haar privacy-beleid dat geraadpleegd kan worden op https://www.synergiejobs.be/nl/privacy. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van het privacy-beleid van Synergie.

Juridische relatie Synergie – uitzendkracht - gebruiker

 1. De uitzendkracht is door middel van een arbeidsovereenkomst verbonden met Synergie en blijft dus te allen tijde een loontrekkende van Synergie die onder het gezag en toezicht van de gebruiker ressorteert. Alhoewel de uitzendkracht onderworpen blijft aan de regelingen die de relaties tussen Synergie als werkgever, en de uitzendkracht als werknemer bepalen, moet de uitzendkracht zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de opdracht die hem werd toevertrouwd, uitsluitend richten naar de richtlijnen van de gebruiker bij wie hij deze opdracht uitvoert.
 2. Synergie is de juridische werkgever van de uitzendkracht maar oefent geen gezag uit over de uitzendkracht. De uitzendkracht valt onder het gezag van de gebruiker. Bijgevolg berust de burgerlijke aansprakelijkheid, bepaald in artikel 1384 alinea 3 van het (oud) Burgerlijk Wetboek, bij de gebruiker. De gebruiker is daardoor als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. Het opnemen van een ‘clausule uitzendarbeid’ in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen.
  Synergie is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn terbeschikkingstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van Synergie is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen die aan de uitzendkracht toevertrouwd worden.
  Synergie is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan. Bovendien moet het terugvorderen van kosten die voortvloeien uit onder meer het gebruik van telefoon voor privé-doeleinden, het gebruik van maaltijden in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen, enz. zonder de bemiddeling van Synergie gedaan worden.
  De gebruiker zal de uitzendkrachten niet ter beschikking stellen van derde partijen. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het niet respecteren van deze verplichting en vrijwaart Synergie tegen alle mogelijke vorderingen, boetes en schadevergoedingen die het gevolg zouden zijn van onrechtmatige terbeschikkingstelling.
 3. Synergie is gebonden door een middelenverbintenis met de gebruiker en legt bij de keuze van de uitzendkracht de zorgvuldigheid en de redelijkheid aan de dag van een normaal voorzichtig persoon, op basis van de door de gebruiker meegedeelde kwalificaties. Hoewel Synergie de nodige zorg besteedt aan de selectie van de uitzendkrachten, is de gebruiker die vaststelt dat de uitzendkracht niet voldoet aan de door hem gevraagde functiekwalificatie ertoe gehouden Synergie hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, in ieder geval in de loop van de eerste arbeidsdag, en moet hij de werkzaamheden van deze uitzendkracht beëindigen. De gebruiker is tevens verantwoordelijk om na te gaan of de uitzendkracht die zich op de plaats van tewerkstelling bij de gebruiker aanbiedt overeenstemt met de uitzendkracht die Synergie heeft ter beschikking gesteld aan de gebruiker. De gebruiker is ertoe gehouden om bij de minste twijfel omtrent deze overeenstemming de contactpersoon van het uitzendkantoor van Synergie te verwittigen.
  De gebruiker verbindt er zich toe zijn besluit omtrent de functiekwalificatie of omtrent de identiteit van de uitzendkracht uiterlijk binnen drie werkdagen aan Synergie per aangetekend schrijven te bevestigen.
  Indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert, is  Synergie niet aansprakelijk.
  Synergie is niet aansprakelijk indien Synergie niet of niet tijdig in staat is om een uitzendkracht voor te stellen. Synergie is evenmin aansprakelijk als een voorgestelde kandidaat om welke reden ook niet als uitzendkracht kan worden ter beschikking gesteld of als een uitzendkracht een opdracht voortijdig beëindigt. Synergie is evenmin aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten die niet blijken te voldoen aan de door de gebruiker gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare fout van Synergie bij de selectie. De aansprakelijkheid van Synergie is in elk geval beperkt tot de schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet of niet volledig uitvoeren van de overeenkomst met de gebruiker. Bovendien aanvaardt de gebruiker dat de aansprakelijkheid van Synergie beperkt is tot het totaal van de door Synergie aan de gebruiker gefactureerde bedragen in het betreffende kalenderjaar, en met een absoluut maximum van 50.000 euro per kalenderjaar.
 4. Overeenkomstig art. 17 van de wet van 24 juli 1987 zal de gebruiker binnen zeven werkdagen vanaf het begin van de terbeschikkingstelling één ondertekend exemplaar van de overeenkomst tussen Synergie en de gebruiker aan Synergie doen toekomen.
 5. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of deze algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Synergie het recht, de lopende overeenkomsten met de gebruiker zonder verdere aanmaning als van rechtswege ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken. Synergie behoudt zich het recht voor om een vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen van de gebruiker.

Rechten en plichten gebruiker

 1. Overeenkomstig CAO 38 van 6 december 1983 van de Nationale Arbeidsraad betreffende de werving en selectie van werknemers, en haar opeenvolgende wijzigingen moeten Synergie en de gebruiker ten aanzien van de kandidaten het principe van gelijke behandeling naleven. Synergie en de gebruiker zullen bijgevolg, zowel in het kader van de selectie als tijdens de tewerkstelling, geen verboden onderscheid maken op grond van geslacht, taal, ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst, nationale of etnische afstamming, handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen of financiële middelen, burgerlijke staat, politieke of syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte of sociale afkomst. De gebruiker mag daarom in zijn aanvraag alleen functierelevante criteria formuleren. De gebruiker zal Synergie vrijwaren voor elke vordering tot schadevergoeding die door een uitzendkracht wordt ingesteld tegen Synergie op grond van een schending van bovenvermeld verbod op discriminatie door de gebruiker.
  Tijdens de duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker draagt de gebruiker, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, zorg voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van terbeschikkingstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft de toepassing van het arbeidsreglement, arbeidsduur, arbeidsduurvermindering, ploegenarbeid, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagswerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk, enz.
 2. De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van de overeenkomst alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk mee te delen aan Synergie.
  Dat houdt in dat de gebruiker onder meer de volgende gegevens aan Synergie meedeelt:
  • 12.1 Naam en nummer van het paritair comité waaronder de gebruiker ressorteert;
  • 12.2 Het motief om een beroep te doen op uitzendarbeid en het al dan niet aanwezig zijn van een vakbondsvertegenwoordiging.
   De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van de wettelijke redenen en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die redenen zorgt hij, in de door de wet bepaalde gevallen, voor de nodige toestemmingen en mededelingen in verband met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.
   Bij gebruik van het motief “instroom” zal de gebruiker maximaal 3 uitzendkrachten onder dit motief inzetten voor dezelfde vacante werkpost. Bij gebruik van het motief “instroom” dient de gebruiker te vermelden of het om de eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging gaat.
   In het kader van opéénvolgende dagcontracten garandeert de gebruiker dat dit verantwoord wordt ingevolge de nood aan flexibiliteit eigen aan zijn onderneming en zorgt de gebruiker voor de statistische onderbouw.
   De wettelijke sancties die bij tekortkomingen in het kader van dit punt 12.2. desgevallend ten laste van Synergie worden gelegd, zullen aan de gebruiker doorgerekend worden aan dezelfde facturatievoorwaarden als deze die van kracht waren tijdens de terbeschikkingstelling.
  • 12.3 De plaats en duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht.
   Als de gebruiker de uitzendkracht prestaties zal laten verrichten binnen de Europese Economische Ruimte, zal de gebruiker voorafgaandelijk aan de detachering van de uitzendkracht Synergie schriftelijk op de hoogte brengen in welk(e) land(en) de uitzendkracht werkzaam zal zijn. De gebruiker vrijwaart Synergie voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting.
  • 12.4 De arbeidstijdregeling in de onderneming van de gebruiker. De gebruiker zal de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten onmiddellijk melden aan Synergie. Synergie is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van haar uitzendkrachten.
  • 12.5 De aard van de werkzaamheden, de werkpost en de vereiste beroepskwalificaties.
  • 12.6 De loonvoorwaarden van het vast personeel met dezelfde kwalificaties als de uitzendkracht, met inbegrip van premies, bonussen en alle andere loonvoordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsvoorwaarden. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 mag het brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten van een uitzendkracht niet lager zijn dan datgene waarop hij recht zou hebben gehad, indien hij onder dezelfde voorwaarden als vaste werknemer door de gebruiker was in dienst genomen. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten die daardoor veroorzaakt worden, zullen worden aangerekend aan de gebruiker.
  De gebruiker moet deze informatie doorgeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht zodat de dimona tijdig kan uitgevoerd worden door Synergie. Bij gebreke aan een voorafgaande aanmelding draagt de gebruiker de verantwoordelijkheid voor de tewerkstelling van de uitzendkracht. In geval van niet-hernieuwing van de opdracht, geeft de gebruiker dit door aan Synergie onmiddellijk na afloop van de terbeschikkingstelling.
  Synergie zal bij ontvangst van een ontvankelijk verzoek van een uitzendkracht in het kader van CAO 161, dergelijk verzoek onmiddellijk overmaken aan de gebruiker met vermelding van de termijn waarbinnen de gebruiker hierop moet antwoorden aan Synergie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk om tijdig een gemotiveerd antwoord te bezorgen aan Synergie. De gebruiker vrijwaart Synergie voor elke vordering ten gevolge van een niet-tijdig of onvoldoende gemotiveerde antwoord van de gebruiker en voor de schade, kosten of sancties die (on)rechtstreeks voortvloeien uit een nadelige behandeling van de uitzendkracht naar aanleiding van het inroepen van CAO 161 (vb. niet-hernieuwing van de uitzendovereenkomst).
 3. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van Synergie in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker Synergie hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Synergie aan de gebruiker. Indien de gebruiker de uitzendkrachten aan het werk laat en Synergie niet verwittigt, draagt de gebruiker hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.
 4. De gebruiker draagt (conform artikel X.2-10 van Boek X, Titel 2, van de Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk ) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende overeenkomst over de levering hiervan met Synergie werd afgesloten.
  Overeenkomstig artikel 3 van de CAO van 10 december 2001 betreffende het onthaal en de aanpassing van uitzendkrachten in de onderneming (PC 322), algemeen bindend verklaard bij KB van 22 augustus 2002, organiseert de gebruiker op het ogenblik dat de uitzendkracht zijn opdracht aanvat, het onthaal en de aanpassing van de nieuwe uitzendkrachten in de onderneming en houdt hij rekening met deze uitzendkrachten bij de vaststelling van de aan te wenden middelen om de introductie in de onderneming te bevorderen. In concreto betekent dit dat de gebruiker instaat voor het onthaal van en de begeleiding van de uitzendkrachten.
  Bovendien is de gebruiker conform artikel 5 van de CAO van 10 december 2010 verplicht om aan de uitzendkracht de volgende informatie mee te  delen:
  • de bedrijvigheid en de algemene structuur van de onderneming;
  • de rol van de werknemer binnen het kader van de bedrijvigheid van de onderneming, de beschrijving van de arbeidspost en van zijn omgeving alsmede de controle van de prestaties, de kwantiteit en de kwaliteit van zijn arbeid;
  • het al dan niet bestaan van een ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming en/of een syndicale afvaardiging; de namen en de aanduiding van de arbeidsposten van de werknemersvertegenwoordigers in de voornoemde organen;
  • de voorschriften uit het arbeidsreglement, voor zover die niet reeds elders in deze collectieve arbeidsovereenkomst voorzien zijn;
  • de voorziene maatregelen betreffende de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de werknemers;
  • de informatie betreffende de organisatie van de preventie in de onderneming;
  • specifiek aan de uitzendkrachten-studenten: nauwkeurige informatie en veiligheidsinstructies;
 5. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming van de gebruiker voor wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De uitzendkracht mag slechts de werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche. In geval de uitzendkracht op een andere werkpost wordt tewerkgesteld, zal de gebruiker Synergie hierover vóór aanvang van deze wijziging informeren en aan Synergie een werkpostfiche afleveren van deze andere werkpost. Tenzij anders overeengekomen verricht de uitzendkracht geen werkzaamheden die geregeld worden door een bijzondere beschermingsreglementering, zoals ongezond, gevaarlijk, ondergronds werk en werkzaamheden op hoogte. Tenzij anders overeengekomen krijgt de uitzendkracht geen opdracht voor werk in het buitenland. Overeenkomstig Boek X, Titel 2, van de Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk dient de gebruiker, in de vastgestelde gevallen, de werkpostfiche in te vullen en voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan Synergie te bezorgen.
  Deze werkpostfiche wordt door de gebruiker opgesteld in samenwerking met de bevoegde preventieadviseur van de interne dienst en de preventieadviseur – arbeidsarts (conform artikel X.2-3 van Boek X, Titel 2, van de Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk).
  De gebruiker bezorgt Synergie de nodige ingevulde en ondertekende werkpostfiches vóór de aanvang van de tewerkstelling van de uitzendkracht.
 6. Wanneer een uitzendkracht van Synergie betrokken wordt bij een arbeidsongeval, dan zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen en na het verlenen van de eerste hulp en de eventuele overbrenging naar een geneesheer of verzorgingsinstelling, onmiddellijk Synergie verwittigen en door middel van het ter beschikking gestelde formulier de nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte opdat Synergie binnen 8 kalenderdagen de arbeidsongevallenaangifte kan doen bij de bevoegde instanties. Bij uitstel of verzuim hiervan zal Synergie de boete(s) die aan Synergie word(t)(en) opgelegd doorrekenen aan de gebruiker.
  Conform artikel 94ter, § 1 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996, onderzoekt de preventieadviseur van de gebruiker elk ernstig ongeval overkomen aan de uitzendkracht. Conform § 2 van hetzelfde artikel neemt de preventieadviseur van de gebruiker contact op met de preventieadviseur van Synergie, waarbij deze laatste zijn medewerking verleent aan het onderzoek en waarbij maatregelen worden besproken teneinde gelijkaardige ongevallen met uitzendkrachten in de toekomst te vermijden. De preventieadviseur van de gebruiker maakt het omstandig verslag op. De respectievelijke maatregelen die op basis van dit verslag door de gebruiker en Synergie zullen worden genomen, worden door hen aangebracht en ondertekend op het verslag dat finaal door de gebruiker naar de Federale Inspectiedienst wordt opgestuurd, en dit binnen de 10 kalenderdagen na het ongeval. De kosten van de opmaak van het omstandig verslag zijn ten laste van de gebruiker.

Prestaties

 1. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van de ondertekende overeenkomst met Synergie en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten.
  Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven gewerkte uren en de uitvoering van de werkzaamheden die door de uitzendkracht werden verricht. Deze ondertekening vindt onverwijld plaats na afloop van de gewerkte uren, die beschreven worden op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door Synergie geenszins in de weg staat. De gebruiker kan de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten.
  Bij automatische verwerking van gewerkte uren gaat de gebruiker steeds akkoord met de gegevens van de gewerkte uren zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan Synergie, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.
  Bij een voortgezette terbeschikkingstelling, ononderbroken en aansluitend bij de voorgaande terbeschikkingstelling, op een of meerdere aansluitende dagen, zaterdag en zondag inbegrepen, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden, wordt de voornoemde terbeschikkingstelling verlengd met deze dag(en) van terbeschikkingstelling, op voorwaarde dat de gebruiker daags voor deze voortgezette terbeschikkingstelling voor 17.00 uur schriftelijk Synergie inlicht.
 2. Bij gebreke aan ondertekening van de prestatiestaten kan de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van Synergie inroepen en factureert Synergie aan de gebruiker de werkelijk door de uitzendkracht gewerkte uren, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde en met de uitzendkracht contractueel overeengekomen uren behalve wanneer er minder uren gewerkt werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht en indien voldaan werd aan de informatieverplichting die bepaald wordt in artikel 12 van deze voorwaarden.

Facturatie

 1. De facturatie geschiedt op basis van de gewerkte uren zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, en met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren zoals contractueel overeengekomen met de uitzendkracht. In dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vaste werknemers toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, klein verlet, brugdagen, verloning bij ziekte, enz., waar de uitzendkracht ook recht op heeft, eveneens beschouwd als gewerkte uren en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker.
  De prestaties worden vermenigvuldigd met de overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief. Deze coëfficiënt en/of dit tarief worden door Synergie eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte werkgeversbijdragen evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkosten bepalen of in geval van een stijging van de werkingskosten van Synergie. Dit tarief wordt eveneens door Synergie eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht als gevolg van de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker.
  De gebruiker kan geen prijsvermindering vorderen overeenkomstig art. 5.97 nieuw Burgerlijk Wetboek.
  Alles wat niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is niet in de coëfficiënten inbegrepen en zal bijkomend gefactureerd worden.
  De facturatie geschiedt met inbegrip van de overige looncomponenten zoals bepaald in artikel 12.6 van deze voorwaarden en de andere schriftelijke prijsafspraken, en met inbegrip van de toepasselijke BTW.
  Voor bijzondere werkzaamheden (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker terzake toepasselijke wetgeving en/of CAO’s. De aldus te betalen loontoeslag wordt aan de gebruiker gefactureerd met dezelfde coëfficiënt als de coëfficiënt die toegepast wordt op het basisloon van de uitzendkracht of als de coëfficiënt die gebruikt wordt voor de berekening van het tarief.
  Indien voor het bepalen van de (het) overeengekomen coëfficiënt/tarief of het toekennen van creditnota’s rekening wordt gehouden met bepaalde (opleidings)subsidies, vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing of andere kortingen en tegemoetkomingen, en deze naderhand niet (volledig) verworven worden door Synergie, of door Synergie (deels) moeten worden terugbetaald, zal Synergie de niet verworven of terugbetaalde bedragen bijkomend factureren aan de gebruiker of de hiervoor aan de gebruiker reeds eerder toegekende creditnota’s corrigeren.
 2. Alle klachten betreffende de facturen moeten Synergie binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
 3. De betaling van de facturen is enkel mogelijk via overschrijving of domiciliëring. De facturen van Synergie zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen, behoudens andersluidende overeenkomst. In geval van niet-betaling van de factuur(en) binnen de vervaltermijn, stuurt Synergie via allerlei geschikte middelen (brief, e-mail, enz.) een aanmaningsbericht(en) naar de in gebreke blijvende klant. Deze herinneringen geven per verzending aanleiding tot de aanrekening van administratiekosten.
  Bovendien wordt bij gebrek aan betaling bij vervaldag van de factuur het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een vertragingsrente die gelijk is aan de toepasselijke wettelijke rentevoet conform de wet op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens is bij niet-betaling van de factuur, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro.
  Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt automatische en van rechtswege te vervallen zodra Synergie moet overgaan tot invordering van de openstaande facturen ten laste van de gebruiker, bij schriftelijke ingebrekestelling of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de gebruiker. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs de facturen die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar en vallen alle invorderingskosten ten laste van de gebruiker.
 4. De uitzendkracht is niet gemachtigd facturen te innen.

Afwerving

 1. In geval van voortijdige afwerving geldt het volgende: Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van zes maanden terbeschikkingstelling, zonder uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van Synergie, met de uitzendkracht in dezelfde of een andere functie rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aangaat of direct of indirect te werk stelt, met inbegrip van een samenwerking op zelfstandige basis, moet de gebruiker aan Synergie, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen dat gelijk is aan 25% van het voltijds bruto jaarloon van de betrokken uitzendkracht vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan 25% van de overige financiële voordelen die de uitzendkracht ontvangt. Synergie behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te eisen als het kan aantonen dat de schade die het geleden heeft, de bovenvermelde vergoeding overtreft.
  De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen zes maanden verstreken zijn.
  De gebruiker verbindt zich ertoe Synergie op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.
  Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht wordt verstaan:
  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht
  • het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (onder andere een ander uitzendbureau)
  • het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht in dienst genomen heeft
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde onder elkaars controle of onder gezamenlijk controle staan, tot hetzelfde consortium behoren, moeder- of dochtervennootschap van elkaar zijn, verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, of met elkaar in een deelnemingsverhouding staan overeenkomstig Deel 1, Boek 1, Titel 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  Onder uitzendkracht wordt verstaan:
  • de door Synergie geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker
  • de kandidaat-uitzendkracht die door Synergie werd voorgesteld aan de gebruiker.
  Onder bruto jaarloon van de uitzendkracht wordt verstaan:
  • indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: het laatst geldende bruto-uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal werkuren per week x 4,33 x 13,92
  • indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende brutoloon (met als minimum de loonschalen van het Paritair Comité van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal werkuren per week x 4,33 x 13,92.
  Onder overige financiële voordelen die de uitzendkracht zal ontvangen, wordt o.a. (niet limitatief) verstaan:
  • sectorale premies
  • ploegenpremies
  • premies voor nachtwerk
  • premies voor voorziene overuren
  • maaltijd- en ecocheques
  • niet-recurrente voordelen
  • sociaal-abonnement
  • onkostenvergoedingen
  • voordelen in natura (zoals gebruik van bedrijfswagen, gebruik laptop, gebruik gsm/smartphone, geschenken...)
  • eventuele andere bonussen
  • …..

Ontbinding of opzegging

 1. Bij wanbetaling door de gebruiker, bij faillissement, staking van betaling, of gerechtelijke reorganisatie van de gebruiker, indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt of deze algemene voorwaarden niet naleeft, of indien de gebruiker foutieve of onvolledige informatie verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst, heeft Synergie het recht om de overeenkomst met de gebruiker onmiddellijk, zonder vergoeding aan de gebruiker en zonder rechterlijke tussenkomst of voorafgaande aanmaning als ontbonden te beschouwen en de uitzendkrachten terug te trekken.
 2. Bij ontbinding van de overeenkomst door Synergie wegens een contractuele wanprestatie van de gebruiker, o.a. conform artikel 24, moet de gebruiker aan Synergie op grond van artikel 1226 en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek een forfaitaire schadevergoeding betalen die gelijk is aan de som van de facturen die Synergie opgemaakt zou hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125,00 EUR per kalenderdag dat de overeenkomst tussen Synergie en de gebruiker nog diende te worden uitgevoerd. Synergie behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen indien Synergie kan aantonen dat de omvang van de werkelijk geleden schade hoger is.
  Eenzelfde vergoeding is verschuldigd door de gebruiker bij eenzijdige voortijdige opzegging van de overeenkomst door de gebruiker, zonder voortijdige afwerving.
  Synergie kan de overeenkomst met de gebruiker ten alle tijden opzeggen mits naleving van een opzeggingstermijn ten belope van 3 maanden.

2. Algemene voorwaarden werving en selectie

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst voor de werving en selectie van personeel die Synergie Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Desguinlei 88-90, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0458.551.563, of één van de met Synergie Belgium NV verbonden of geassocieerde vennootschappen, hierna genoemd “Synergie”, afsluit met een opdrachtgever, hierna genoemd “de opdrachtgever”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de van kracht zijnde Belgische wetgeving, waaronder het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, CAO nr. 38 van de Nationale Arbeidsraad van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers en haar opeenvolgende wijzigingen, evenals Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken.
 3. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts bindend indien ze schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele aankoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, die niet aan Synergie tegenstelbaar zijn.
  De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst brengt geenszins de geldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen in het gedrang. Partijen verbinden zich ertoe al datgene te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk of raadzaam is om de niet-geldige of niet-afdwingbare bepaling en deze overeenkomst van kracht en in werking te houden of zulke bepaling te vervangen door andere bepalingen die economisch gezien substantieel dezelfde werking hebben voor de partijen. De overeenkomst zal tot dan van kracht blijven alsof zulke nietige bepaling nooit zou hebben bestaan voor zover de toepassing van huidige artikel de commerciële doelstelling van de partijen onder deze overeenkomst niet negeert.

Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachten zijn enkel definitief na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door beide partijen.
 2. De kosten voor het plaatsen van advertenties komen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever. Eventuele ramingen aangaande het honorarium en de kosten zijn louter indicatief en zijn geenszins bindend voor Synergie.
 3. De eventueel meegedeelde termijnen voor de uitvoering van een opdracht zijn slechts benaderend en geenszins bindend voor Synergie, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een schriftelijke overeenkomst tussen Synergie en de opdrachtgever. De overschrijding van de indicatieve termijnen geeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding of op de opschorting van de verbintenissen die de opdrachtgever is aangegaan onder zijn overeenkomst met Synergie of onder enige andere overeenkomst.
 4. De opdrachtgever is gehouden Synergie tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
 5. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Synergie is voorgedragen, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat de opdrachtgever gehouden is aan Synergie binnen een redelijke termijn nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden, een verslag van dit gesprek te verstrekken.

Persoonlijkheidstesten

 1. Indien er persoonlijkheidsonderzoeken worden uitgevoerd, gebeuren deze conform het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Persoonlijkheidsonderzoeken met een beroepsmatige inslag: de rapportering over de geschiktheid van de kandidaat inzake persoonlijkheidsaspecten steunt op het gebruik van beroepsmatige vragenlijsten en wordt uitgevoerd door één van Synergie’s consultants, hiervoor opgeleid en onder verantwoordelijkheid van een psycholoog.
  Persoonlijkheidsonderzoeken via gestandaardiseerde en computergestuurde interpretatie en rapportering: indien van toepassing worden deze rapporten, die met behulp van het systeem en op basis van de test zijn uitgevoerd, in het desbetreffende rapport vermeld. Dit is steeds voor Synergie, dat opgeleid is om ervoor te zorgen dat de test wordt uitgevoerd.
  Persoonlijkheidsindrukken m.b.v. interviews of observatie, dus zonder behulp van testen: de uitspraken over de geschiktheid van de persoon zijn gebaseerd op indrukken verzameld tijdens het interview en/of observatie en op ervaringskennis; zij zijn geen uitspraken gebaseerd op het vakkundige gebruik van psychodiagnostische methoden.
  Elk rapport gestaafd met één van bovengenoemde persoonlijkheidsonderzoeken en/of persoonlijkheidsindrukken vermeldt steeds de naam van de uitvoerende consultant.

Aansprakelijkheid

 1. Synergie is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de uitvoering van de overeenkomsten met de opdrachtgever. Synergie gaat geen resultaatsverbintenis aan. Om die reden kan geen garantie worden gegeven omtrent het resultaat van de opdracht.
 2. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Synergie zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Synergie is niet aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij Synergie aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. Eventuele aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot maximaal de voor die opdracht ontvangen vergoeding.
 3. Synergie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die door haar aangebracht zijn.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Synergie tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

Afwerving

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Synergie niet toegestaan, om gedurende één jaar:
  • na het eindigen van een opdracht een kandidaat welke door Synergie is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen;
  • kandidaten opgenomen in de overgemaakte shortlist;
  • of actief door Synergie voorgestelde kandidaten;
  Rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te laten gaan of direct of indirect te werk te stellen, met inbegrip van een samenwerking op zelfstandige basis. Voorgaande geldt ongeacht de functie waarin de betrokken kandidaat (kandidaten) wordt tewerkgesteld. Een kandidaat wordt geacht te zijn voorgesteld zodra Synergie diens gegevens heeft bezorgd aan de opdrachtgever, en dit ongeacht de wijze waarop de gegevens worden overgemaakt.
  Indien de opdrachtgever bovenvermelde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Synergie verschuldigd van 1 jaar brutoloon, inclusief extralegale voordelen, dat de kandidaat bij de opdrachtgever in kwestie zou verdienen mocht hij er tewerkgesteld zijn.

De bepalingen omtrent verwerking van persoonsgegevens (punt 5), discriminatie (punt 11), facturatie (punt 19 tot en met 22) en de bevoegde rechtbank bij betwistingen ( punt 4 ) van de algemene voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten zijn ook van toepassing op Synergie’s diensten van werving en selectie.